ایرواشر

کلاس 8 – کلاس 6-
افقی – عمودی
یک منطقه ای – چند منطقه ای
انواع فیلترهای الومینیوم – پلیتد – کیسه ای –هپا
کویلهای گرمایی و سرمایی
تامین هوای تازه و کنترل دما برای سالنها – کارخانجات صنعتی – اپارتمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری
از ظرفیت 2500 – 60000 cfm بر اساس استاندارد کاتالوگ – خارج از ظرفیت بصورت سفارش